Nigos logo Brojaci header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna
Mapa sveta
O firmi

Novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Main page


 

English version  English version

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


BROJAČI

MPC-992/C

Brojac MPC-992 • Preset brojač (brojač komada)
 • Maksimalni broj: 99999
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 2


Pogodan za:
 • Industriju plastičnih masa
 • Automatizaciju
 • Uključivanje / isključivanje


Preset brojač MPC-992/C je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi kao brojač komada.

Poseduje dva opto - izolatorska ulaza za priključivanje ulaza za brojanje i ulaza za START - RESET, i dva relejna izlaza, koji mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni.

MPC-992 ima 5 cifara, pa je maksimalni broj brojanja 99 999. Svakom od izlaza može da se podesi mod rada, na koju zadatu vrednost se aktivira i vreme držanja izlaza. Pored ovoga poseduje i faktor množenja/deljenja tako  da prikazana vrednost ne mora da bude broj odbrojanih impulsa, već veličina koja se meri.

Učestanost ulaznih impulsa se hardverski postavlja na 10Hz, 100Hz ili 1kHz.

Uz brojač je potreban elektro - mehanički davač (induktivna ili optička sonda, beznaponski prekidač, optički enkoder,...) koji mehaničko kretanje objekta pretvara u električne impulse.

Ukoliko dođe do nestanka napajanja, brojač pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, brojač nastavlja od broja na kom je prekinut.Rad brojača

Brojač MPC-992 poseduje 2 izlaza. Za svaki izlaz se posebno zadaje vrednost impulsa (ili ciklusa) koje treba izbrojati (set1 i set2). Svaki od izlaza ima po dva načina rada.

Izlaz 1 - Program 1

Kada izbrojana vrednost dostigne zadatu vrednost 1 (set1), aktivira se izlaz 1, dolazeći impulsi se i dalje broje, a brojač se resetuje nakon deaktiviranja izlaza 1 (bilo vremenski, bilo preko spoljnjeg ulaza RESET), nakon čega započinje novi ciklus brojanja.


Rad brojaca Izlaz 1 - Program 1

Izlaz 1 - Program 2

Kada izbrojana vrednost dostigne zadatu vrednost 1(set1), aktivira se izlaz 1, trenutno izbrojana vrednost se resetuje, i brojač broji novi ciklus ukoliko impulsi na ulazu za brojanje postoje. Izlaz 1 se deaktivira vremenski ili spoljnjim signalom.

Rad brojaca Izlaz 1 - Program 2


Izlaz 2 - Program 1

Izlaz 2 radi kao pomeraj u odnosu na izlaz 1. Znači izlaz 2 se aktivira pre ili nakon izlaza 1 za zadatu vrednost 2 (set2).


Napomena: ukoliko je za izlaz 1 izabran rad u programu 2, onda nema smisla da zadata vrednost za izlaz 2 bude pozitivna vrednost, jer se neće nikada dostići.

Primeri rada brojača u zavisnosti od izabranog programa za izlaz 1i različitih vrednosti parametara za izlaz 2 su dati na sledećim slikama.

Primer 1:
Za izlaz 1 je izabran program 1, a vrednost parametra set2 je negativna:

(prog1 = 1, set2 < 0)

Ukoliko je trEL2 mnogo duže od trEL1, onda se i izlaz 2 resetuje kad i izlaz 1. Ako je trEL2=0, onda se ne resetuje kad i izlaz 1.

Rad brojaca primer 1


Primer 2:
Za izlaz 1 je izabran program 1, a vrednost parametra set2 je pozitivna:

(prog1 = 1, set2 > 0)

Ukoliko je trEL2 mnogo duže od trEL1, onda se i izlaz 2 resetuje kad i izlaz 1. Ako je trEL2=0, onda se ne resetuje kad i izlaz 1.

Rad brojaca primer 2


Primer 3:
Za izlaz 1 je izabran program 2, a vrednost parametra set2 je negativna:

(prog1 = 2, set2 < 0)

U slučaju da je SEt2>0, onda izlaz 2 nikada neće da se aktivira.

Rad brojaca Primer 3


Izlaz 2 - Program 2

Ovaj režim rada se razlikuje od prethodno navedenih zato što se kod njega izlaz 2 koristi za brojanje ciklusa na izlazu 1, a ne ulaznih impulsa kao u ostalim slučajevima. U ovom režimu rada, izlaz 2 se uključuje nakon što je na izlazu 1 odbrojano onoliko ciklusa koliko je definisano zadatom vrednošću za izlaz 2 (set2).

U ovom slučaju, nema smisla da zadata vrednost 2 bude negativna.

Rad brojaca Izlaz 2 - Program 2


Brojač poseduje parametre Faktor i DecimalPoint, pomoću kojih se podesava prikazana vrednost na displeju, tj. broj izbrojanih impulsa se pretvara u zelejnu merenu velicinu. Tako brojac moze da prikazuje na pr, duzinu, tezinu, zapreminu u odgovarajucim velicinama, a ne u broju impulsa.

Prikazana izbrojana vrednost (Count) se na osnovu izbrojanih impulsa (BI), faktora (Fac) i decimalne tačke (DP) izračunava kao:

Izbrojana vrednost formula

Kompletno uputstvo za brojac MPC-992/C mozete preuzeti ovde.MPC-992/VR


 • Vremensko rele
 • Maksimalni broj: 600.00 (sec, min ili h)
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 1
 


Vremensko rele MPC-992/VR je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi kao vremensko rele.

Poseduje dva opto - izolatorska ulaza za priključivanje ulaza za START - RESET, i dva relejna izlaza, koji mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni.

MPC-992 ima 5 cifara. Moze da meri vreme u sekundama, minutima ili satima sa dve decimale.

Ukoliko dođe do nestanka napajanja, uređaj pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, uređaj nastavlja da meri vreme.

Vremensko rele se startuje na spoljnji impuls. U trenutku starta, aktivira se odgovarajući relejni izlaz i počinje se sa odmeravanjem vremena koje se zadato kao SetOut. Nakon isteka vremena SetOut, rele se deaktivira i tako stoji vreme koje je definisano parametrom ResetOut. Ukoliko je ovo vreme nula, onda se čeka dejstvo za novi start. Ukoliko je ResetOut različito od nule, izlaz je deaktiviran za to vreme, nakon čega se ponovo aktivira, i počinje ciklus iz početka. Ukoliko je SetCount različito od nule, ovaj ciklus se odrađuje onoliko koliko je zadato parametrom SetCount. Ukoliko je SetCount = 0, ovo se ponavlja beskonačan broj puta do signala za spoljnji stop.Rad brojaca Vremensko rele


Ovako mogu da se ponašaju oba vremenska relea nezavisno. Ovo je osnovna funkcija vremenskih relea.

Kompletno uputstvo za brojač MPC-992/VR mozete preuzeti ovde.MPC-992/P


 • Pozicioner
 • Prikaz pozicije u zadatim jedinicama
 • Faktor množenja/deljenja odbrojanih impulsa
 • Šetajuća decimalna tačka za faktor, zadate vrednosti i odbrojanu vrednost
 • Zadate vrednosti za svaki izlaz posebno
 • Načina rada za svaki izlaz
 • Ulazi: 2
 • Izlazi (relejni): 2
 


Pozicioner MPC-992/P je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi sa enkoderom.

Poseduje dva opto - izolatorska ulaza za priključivanje ulaza za START - RESET, i dva relejna izlaza, koji mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni.

MPC-992 ima 5 cifara za prikaz.

Ukoliko dođe do nestanka napajanja, uređaj pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, uređaj nastavlja da meri poziciju.Rad brojaca Pozicioner


Ovako mogu da se ponašaju oba relea nezavisno. Ovo je osnovna funkcija relea.

Kompletno uputstvo za brojač MPC-992/P mozete preuzeti na ovoj stranici.MPC-992/MT


 • Merač vremena
 • Maksimalni broj:
   - 0.001 - 16.77 (sec)
   - 0.06 -1000 (Hz)
   - 3.6 - 60000 (o/min)
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 2

Pogodan za:
 • Automatizaciju
 • Uključivanje / isključivanje
 • Merenje vremena i frekvencije


Merač vremena MPC-992/MT je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi kao merač vremena između dva impulsa, odnosno kao obrtomer ili frekvencmetar.

Poseduje opto - izolatorski ulaz za priključivanje ulaza za impulse, i dva relejna izlaza, koji mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni.

MPC-992/MT ima 5 cifara. Može da meri vreme, broj obrtaja u minuti ili frekvencu. Izlazi mogu da imaju funkciju ON/OFF upravljanjem radom motora. Pored ovoga poseduje i faktor množenja/deljenja tako da prikazana vrednost može da bude neka druga veličina.

Učestanost ulaznih impulsa se hardverski postavlja na 10Hz, 100Hz ili 1kHz.

Uz uređaj je potreban elektro - mehanički davač (induktivna ili optička sonda, beznaponski prekidač, optički enkoder,...) koji mehaničko kretanje objekta pretvara u električne impulse.

Ukoliko dođe do nestanka napajanja, uređaj pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, uređaj nastavlja da meri vreme.

Uređaj meri vreme između dva impulsa koji dolaze na ulaz SONDA. Softver automatski usrednjava i filtrira izmereno vreme i prema izabranom tipu prikaza preračunava vrednost za prikaz. Ukoliko nema impulsa u periodu dužem od 17 sec, ispisuje se da je vrednost ispod dozvoljenog opsega.

Kada prestanu da dolaze impulsi i izlazi iz merača vremena postaju neaktivni, sem ako nije aktivan ulaz START. Takođe, po uključenju merača vremena izlazi su isključeni i ukoliko nema impulsa za merenje ostaće isključeni. Ako je ulaz START aktivan, onda će se uključiti izlaz 1.

Vrednosti (zadata i izmerena) koje se prikazuju na displeju su one koje su prilagođene korisniku. Stvarne vrednosti se preračunavaju u odnosu na faktor i decimalnu tačku.

Prikazana vrednost = Izmerena / Faktor


Brojač može da prikazuje izmereno vreme (tim) u sekundama, izmerenu frekvencu (fre) u Hz ili izmeren broj obrtaja (obr) u obr/min. Tip prikaza se određuje ovim parametrom.
©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown