Nigos logo Brojaci header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna
Mapa sveta
O firmi

Novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Main page


 

English version  English version

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


BROJAČI

MPC-991

Brojac MPC-991


 • Preset brojač (brojač komada)
 • Maksimalni broj: 99999
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 1

Pogodan za:

 • Industriju plastičnih masa
 • Automatizaciju
 • Uključivanje / isključivanje

Preset brojač MPC-991 je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi kao klasičan brojač komada.
Brojač broji do postavljene zadate vrednosti, a nakon toga aktivira izlaz preko relea.
Ciklusni dijagrami, dva načina rada preset brojača, dati su na slici. Po dovođenju impulsa na sondu za brojanje, startuje se brojač. Izlazno rele brojača je isključeno. Brojač broji impulse dok se ne dostigne zadata vrednost brojanja (S). U tom trenutku (2) se uključuje izlazno rele brojača i uvećava se brojač ciklusa. Posle isteka vremena držanja relea (t.) izlazno rele se isključuje.
U zavisnosti od izabranog načina rada, brojač za vreme držanja relea ili ne broji (dijagram a) ili broji dolazne impulse (dijagram b).
Programski se postavlja zadata vrednost brojanja, kao i vreme držanja izlaznog relea.
Brojač ciklusa na kraju jednog procesa brojanja ili na kraju radnog dana, treba resetovati za novi proces brojanja.
Po nestanku napajanja, brojač pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, brojač nastavlja od broja na kom je prekinut.


Uputstvo za korišćenje
Šema povezivanja

MPC-991/D

 • Dozator
 • Maksimalni broj: 99999
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 1

Pogodan za:

 • Prehrambenu industriju
 • Farmaceutsku industriju
 • Papirnu industriju

Dozator MPC-991/D je brojač koji radi kao klasični brojač sa spojenom komandom za dozvolu rada. Brojač broji do postavljene zadate vrednosti, a nakon toga relejni izlaz se isključuje.

Način rada je dat na ciklusnom dijagramu. Izlazno rele dozatora se uključuje po dovođenju impulsa START - RESET na ulaz RESET brojača i brojač počinje da broji impulse unapred. Po dostizanju zadate vrednosti brojanja (S.) izlaz se isključuje, a dolazni impulsi, ukoliko ih još uvek ima, se i dalje očitavaju (A).
Nakon toga nastupa period potpunog mirovanja (B). Na displeju dozatora stoji poslednji registrovani broj impulsa sve dok se ne isključi signal START - RESET, nakon čega se dozator resetuje na nulu, a brojač ciklusa se uvećava za jedan. Ovim je završen jedan ciklus rada dozatora, a nakon dovođenja novog impulsa START - RESET počinje sledeći.
Programski se postavlja zadata vrednost brojanja, kao i način detektovanja ulaznih impulsa, čime se definiše način rada dozatora: brojanje impulsa samo na ulaznoj ivici impulsa senzora ili brojanje na obe ivice. Ovim se može postići veća tačnost brojanja (doziranja).

Brojač ciklusa na kraju jednog procesa brojanja ili na kraju radnog dana, treba resetovati za novi proces brojanja.
Po nestanku napajanja, brojač pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, brojač nastavlja od broja na kom je prekinut.Uputstvo za korišćenje
Šema povezivanja

MPC-991/U

 • Brojač sa mogućnošću
  podešavanja odnosa stvarnih i
  izbrojanih impulsa
 • Spaja rad preset brojača i dozatora
 • Maksimalni broj: 99999
 • Maksimalni broj ciklusa: 99999
 • Ulazi: 2
 • Izlazi: 1

Pogodan za:

 • Automatizaciju
 • Uključivanje / isključivanje
 • Merenje dužine

Univerzalni brojač MPC-991/U je mikroprocesorski brojač koji u sebi spaja rad preset brojača i dozatora. Pored ovog, osnovna prednost ovog brojača je mogućnost podešavanja odnosa stvarnih i izbrojanih impulsa. Broj stvarnih impulsa se deli faktorom deljenja i dobija se broj koji se prikazuje na displeju. Tako prikaz na displeju može biti u dužinskim jedinicama, zapreminskim, itd...

Po nestanku napajanja, brojač pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, brojač nastavlja od broja na kom je prekinut.

Uputstvo za korišćenje
Šema povezivanja


MPC-991/O

 • Merač broja obrtaja
 • Maksimalni broj: 60000
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1

Pogodan za:

 • Tekstilnu industriju
 • Metaloprerađivačku industriju

Brojač obrtaja meri vreme između dva uzastopna impulsa koji dolaze preko ulaza SONDA. Nakon filtriranja i usrednjavanja izmerene vrednosti, brojač tu vrednost pretvara u oblik pogodan za korisnika i prikazuje je na displeju. Ovu izmerenu veličinu brojač obrtaja prikazuje kao broj obrtaja u minuti. Ukoliko impulsi dolaze sa nekog točka koji ima više od jednog markera po obrtaju, postoji mogućnost faktora deljenja u samom brojaču, čime može dodatno da se podesi prikaz na displeju, tako da prikazani broj obrtaja bude korektan.
Ulaz RESET nema funkciju za brojač obrtaja.

Uputstvo za korišćenje
Šema povezivanja


MPC-991/SR

 • Merač sati rada
 • Maksimalni broj: 60000
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 1

Pogodan za:

 • Tekstilnu industriju
 • Metaloprerađivačku industriju

MPC-991/SR je mikroprocesorski uređaj sa namenom da radi kao merač sati rada. Funkcija mu je da meri vreme rada nekog uređaja kada je aktivan ulaz za dozvolu rada i aktivira izlaz kada stigne do zadatog vremena.

Prikaz na meraču sati rada MPC-991/SR je 5-to cifarski. Vrednost se prikazuje u satima (tri cifre) i minutima (dve cifre) odvojenim decimalnom tačkom. Maksimalni broj koji može da se prikaže je 999 sati i 59 minuta (999.59), 65535 sati ili 9999.9 sati.

Po nestanku napajanja, merač sati rada pamti sve trenutno postavljene parametre. Po uspostavljanju napajanja, uređaj nastavlja od broja na kom je prekinut.

Opseg merenja:

 • 0 - 999.59 (max  999 sati i 59 minuta)
 • 0 - 65535 (max  65535 sati)
 • 0 - 9999.9 (max  9999 sati i 59 minuta)

Uputstvo za korišćenje
Šema povezivanja

 


©2011 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown