English version  English version

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


MIKROPROCESORSKI REGULATOR TEMPERATURE
3013/S
 • Upravljanje elektromotornim ventilima
 • Regulacija: P, PI, PID
 • Funkcije izlaza:
  otvaranje i zatvaranje ventila
 • Programator sa 8 programa

 • Ručni i automatski režim rada
 • Ulazi: 1
 • Izlazi: 3
 • Alarm (izlaz 3)
 • Komunikacija EIA 485

3013/S je namenski regulator posebno prilagođen za upravljanje elektromotornim ventilima. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju i visokom stepenu tačnosti i pouzdanosti u radu, ovaj uređaj nalazi primenu u mnogim industrijskim granama. U osnovi PID regulator, 3013/S poseduje i neke dodatne mogućnosti kao što je vođenje procesa po pripremljenom programu i dodatna regulacija na jednom od izlaza.

Uređaj se izrađuje u tri varijante sa različitim dimenzijama (date su u tabeli): P, H ili V.

Regulator 3013/S ima dva ulaza.
Na prvi ulaz se mogu dovesti signali sa različitih tipova temperaturnih senzora (termoparovi ili otporni senzori) ili neki od standardnih strujnih ili naponskih signala. Linearizacija karakteristike temperaturnog senzora, kompenzacija otpornosti kablova kod 3-žične veze za otporne senzore i kompenzacija hladnog spoja termoparova doprinose većoj preciznosti merenja.
Drugi ulaz regulatora se koristi za povratnu informaciju o položaju ventila kojim se upravlja, najčešće kao signal sa pozicionog potenciometra. Vrednost otpornosti pozicionog potenciometra koji se direktno priključuje na ovaj ulaz može biti u opsegu od 100Ω do 100kΩ.

Upravljanje ventilom se vrši preko izlaza 1 i 2 regulatora. Jedan od izlaza otvara a drugi zatvara ventil, pri čemu postoji mogućnost izbora njihove pojedinačne funkcije. Za izlaze 1 i 2 se mogu koristiti dva tipa izlaznih modula: relejni ili triak.

Izlaz 3 se najčešće, kod sistema gde se primenjuje 3013/S, koristi za signalizaciju alarma, ali se može konfigurisati i kao regulacioni izlaz. U tom slučaju ima ON / OFF regulaciju sa vremenskim releom, pri čemu se može izabrati funkcija povećavanja ili smanjivanja vrednosti regulisane veličine. Može se izvesti kao relejni ili kao logički izlaz.

Regulacija se ostvaruje po PID zakonu sa mogućnošću podešavanja svih relevantnih parametara, čime se postiže visok kvalitet regulacije za širok opseg primena.

Regulator 3013/S kao dodatak funkciji regulacije sadrži programator. Programator generiše zadatu vrednost u vidu pravolinijskih segmenata koji su podesivi po trajanju i po nagibu. U programator može da se upiše 8 različitih programa sa po 4 segmenta, koji mogu biti segmenti nagiba ili držanja. Postoji mogućnost povezivanja više programa.

Istovremeni prikaz merene i zadate vrednosti se ostvaruje dvostrukim LED displejem. Rukovanje uređajem kao i pregled i podešavanje parametara vrši se tasterima na prednjem panelu uređaja.

Postoje dva nivoa zaštite parametara čime se ostvaruje kako maksimalna zaštita od slučajne izmene tako i lakoća pristupa parametrima. Prvi nivo zaštite se postiže pomoću šifre kojom su zaštićeni svi parametri osim zadate vrednosti i programskih parametara. Drugi nivo zaštite se ostvaruje postupkom za dodelu prava pristupa kojim se iz liste izbacuju parametri koji su kritični za funkcionisanje sistema.

Obezbeđena je mogućnost serijske komunikacije sa računarom ili drugim mikroprocesorskim sistemom uz pomoć komunikacionog standarda EIA 485.

 Opšte karakteristike

 Napajanje

 90 ÷ 250 Vac; 40 ÷ 400Hz; 4VA max

 Broj ulaza

 1

 Broj izlaza

 3

 Displej

 Dvostruki, 4-cifarski x 7 segmenata LED,
    - P varijanta: 13mm, crveni;
    - H, V varijanta: 9mm, zeleni

 Signalizacija rada izlaza

 3 x LED dioda, 3mm, crvena (OUT1, OUT2, OUT3)

 Radni uslovi

 T: 0 ÷ 50°C; RH: 5 ÷ 90%

 Skladištenje

 T: -40 ÷ 85°C; RH: 5 ÷ 90%

 Dimenzije / otvor za ugradnju
 (ŠxVxD) / (ŠxV)

 P varijanta (DIN 1/4): 96 x 96 x 145 / 91 x 91 (mm);
 H varijanta (DIN 1/8): 96 x 48 x 145 / 91 x 46 (mm);
 V varijanta (DIN 1/8): 48 x 96 x 145 / 46 x 91 (mm)

 Težina

 P varijanta: 570g;
 H, V varijanta: 460g


 Ulaz

 Termopar

 Tip

 J, K, L, R, S, B

 Kompenzacija
 temperature slobodnih
 krajeva (CJC)

 Interna kompenzacija;
 Eksterna kompenzacija (0°C, 25°C, 40°C, 50°C)

 Otporni senzor

 Tip

 Pt100, 2 ili 3-žični

 Kompenzacija otpornosti
 kablova kod 3-žične veze

 max 10Ω po žici

 Linearni ulaz

 Strujni signal

 0 ÷ 20mA

 Naponski signal

 0 ÷ 1V; 0 ÷ 10V

 Merenje

 Rezolucija merenja

 2µV za opseg -10 ÷ 60mV; 0.8µA za opseg 0 ÷ 20mA;
 50µV za opseg 0 ÷ 1V; 500µV za opseg 0 ÷ 10V

 Greška linearizacije

 < 0.1%

 Greška interne
 kompenzacije kod  termoparova

 < ± 2 °C za temperaturu ambijenta 0 ÷ 50°C

 Ukupna greška merenja

 ± 1 digit ili 0.5% opsega merenja

 Ulazni filter

 1 ÷ 128

 Frekvencija merenja

 8Hz (125ms)


 Izlaz

 Relejni

 Karakteristike

 3-pinski (SPDT); 8A / 250 Vac, trajno 3A za otporna
 opterećenja

 Primena

 Pozicioniranje elektromotornog ventila ili
 alarm (samo kod izlaza 3)

 Logički

 Karakteristike

 max 20mA, 18 Vdc; neizolovan od mernog ulaza

 Primena

 Grejanje, hlađenje ili alarm


 Kontrolne funkcije

 Regulacija

 Tipovi upravljanja

 P, PI, PID

 Alarm

 Tip

 Apsolutna gornja granica;
 Apsolutna donja granica;
 Gornji i donji alarm odstupanja od zadate vrednosti

 Mod

 “Lečovan” - trajna signalizacija do intervencije operatera
 “Ne lečovan” - signalizacija dok traje uslov

 Programator

 Broj programa

 8 programa sa po 4 segmenta;
 Mogućnost povezivanja više programa

 Pozicioni
 potenciometar

 Karakteristike

 3 izvoda; opseg 100Ω do 100kΩ

 Primena

 Određivanje položaja ventila / klapni


 Komunikacija

 Digitalna

 Komunikacioni standard

 EIA 485

 Protokol

 EI - BISYNC
  Kod za naručivanje Uputstvo za instalaciju i korišćenje

         TIP - X - XX - XXX - XXXX - XXXXX
                 X - ulaz

Šema povezivanja
                      XX - opseg merenja Softver za praćenje rada uređaja
                            XXX - tip izlaza 1 / izlaza 2 / izlaza 3
                                    XXXX - komunikacija
                                               XXXXX - kontakti za kontrolu programskog toka (RTC)
  Primer:
         3013P/S - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele
  ili
         3013H/S - Pt - 100 - 0 ÷ 200.0°C - logički/rele/rele - EIA 485
  ili
         3013V/S - J - 0 ÷ 400°C - rele/rele/rele - RTC

Napomena:
Regulator se isporučuje za ulaz po zahtevu, a korisnik može i sam menjati tip sonde prema uputstvu.
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown