English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u klasičnim (konvencionalnim) sušarama

 
MC-100RM
(Arhiva! Ne proizvodi se!)

wood dryer
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
wood dryer
 • Za rad u klasičnim sušarama
 • Idealan za rad u sistemima sa više sušara
 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja
 • PI i ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
 • 12 fiksnih i 8 promenljivih (korisničkih) režima sušenja
 • Merenje temperature i ravnotežne vlage na 2 mesta i vlage u drvetu na 6 mesta u standardnoj konfiguraciji
 • Merenje vlage u drvetu na 8 mesta u specijalnoj konfiguraciji sa dve merne jedinice MKM-01
 • 8 digitalnih ulaza
 • 8 relejnih izlaza za upravljanje opremom
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • 2 komunikacione linije
 • Komunikacioni standard RS-485
 • Moguće povezivanje na PC


Automat MC-100RM je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama koje instalira "NIGOS".

Uređaj je baziran na automatu MC-100R koji je modifikovan kako bi se unapredilo sušenje u klasičnim sušarama.

Automat MC-100RM je prvenstveno namenjen za vođenje procesa sušenja u velikim sistemima sušara. Kod takvih sistema se najčešće u jednoj zajedničkoj prostoriji smešta oprema za nadzor i upravljanje rada svih sušara. Sama sušara čiji se rad nadzire može biti na relativnno velikoj udaljenosti od komandne prostorije (do 300m). Na ovoj razdaljini se može vršiti prenos upravljačkih signala za rad opreme u sušari, ali usled slabljenja signala i mogućih smetnji u prenosu ovo je prevelika razdaljina za prenos mernih signala sa sondi za temperaturu, ravnotežnu vlagu i vlagu u drvetu. Stoga se povezivanje izvršnih organa u sušari sa automatom MC-100RM vrši direktno, dok se prenos mernih signala vrši uz pomoć merne jedinice MKM-01. Za povezivanje mernih kutija (u standardnoj konfiguraciji se usporučuju 2 kom. kutija DS-03) sa MKM-01 se koriste kablovi LIYCY 10x0.34 -T koje isporučuje "NIGOS". Sama kutija MKM-01 se povezuje na automat MC-100RM pomoću komunikacionog kabla LIYCY 3x0.5. Komunikacija se odvija prema RS-485 standardu, a po protokolu S-NIGOS koji su razvili stručnjaci "NIGOS" -a.

Ovaj uređaj za razliku od svog prethodnika poseduje prekidače i tastere za ručno upravljanje procesom sušenja. Uvođenjem ove mogućnosti višestruko se povećala funkcionalnost uređaja.

Na slikama desno je prikazano povezivanje automata i kutija MKM-01 i DS-03, kao i uvećani prikaz kutije DS-03 sa postavljenim sondama.


 

Uređaj ostvaruje optimalne uslove za sušenje drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha. Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature i ravnotežne vlage (sa 2 merna mesta) i vlage u drvetu (sa 6 mernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-100RM vodi proces automatski, poluautomatski ili ručno.

U automatskom režimu rada uređaj radi prema ugrađenim režimima sušenja. Postoji 12 fiksnih režima koje fabrički ugrađuje "NIGOS" i koji se ne mogu menjati. Korisnik ima mogućnost pravljenja sopstvenih režima. Ovi režimi se pamte u memoriji automata, uvek su dostupni, a mogu se kasnije menjati. Postoji unapred rezervisano mesto za 8 korisničkih režima. Automat, na osnovu zadatih podataka i izmerenih vrednosti upravlja opremom u sušari (ventilima, klapnama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza.

U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

U ručnom režimu rada, koriste se prekidači i tasteri na donjoj strani uređaja. Prekidači omogućuju korisniku da izabere ručni mod rada za kontrolu ventila za grejanje, klapni i prskalica za vlaženje. Tasteri se koriste za uključivanje i isključivanje izvršnih organa pri izabranom ručnom modu rada. U ostalim modovima ovi tasteri nemaju funkciju. U ručnom modu rada, automat samo prikazuje izmerene vrednosti za odgovarajuću veličinu, ali ne utiče na rad opreme svojim relejnim izlazima. Korisnik tada mora sam da reguliše temperaturu i vlažnost vazduha pritiskom na tastere za kontrolu rada opreme u sušari.

Nakon prekida struje, ukoliko je startovano, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Automat MC-100RM se isporučuje u kompletu sa sledećom opremom (standardna konfiguracija):

 • Automat MC-100RM: 1 kom.
 • Merna-jedinica MKM-01: 1 kom.
 • Merne kutije DS-03 sa ugrađenim sondama za merenje temperature: 2 kom.
 • Držač UGL (EMC) papira koji se montira na kutiju DS-03: 2 kom.
 • UGL (EMC) papir u količini dovoljnoj za oko 2 godine sušenja: 1 kompl.
 • Set sondi za merenje vlage u drvetu različite debljine: 1 set
 • Licnasti kablovi za povezivanje kutija potrebne dužine
 • Teflonski kablovi za merenje vlage u drvetu: 6m x 6 kom. 

Po specijalnom zahtevu kupca ili ako je to neophodno kako bi se ostvarilo kvalitetno sušenje kod konkretne sušare, isporučuje se dodatna oprema. Budući da se na automat MC-100RM mogu priključiti 1 ili 2 merne jedinice MKM-01, a na njih opet različiti broj mernih kutija (DS-03, DS-04, D-02 i ostalih), može se napraviti veći broj specijalnih konfiguracija sitema i ostvariti merenje vlage u drvetu na najviše 8 mesta. 

Garancija na automat je 5 godina.

Tehničke karakteristike automata MC-100RM date su u tabelama.
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj digitalnih ulaza  8
 Broj izlaza  8
 Komunikacione linije  2
 Displeji  LCD sa 4 reda x 20 karaktera;
 LED trostruki, 4 - cifarski x 7 segmenata
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  315 x 250 x 135
 Težina  2500g (bez razvodnih kutija)

 Izlazi
 Relejni  Broj ulaza  8
 Karakteristike  3 - pinski; 8A / 250Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  2 izlaza za regulaciju temperature (ventil grejanja)
 2 izlaza za rad i upravljanje smerom ventilatora
 2 izlaza za regulaciju vlage (servo klapne za sušenje)
 1 izlaz za vlaženje
 1 izlaz za alarm

 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  RS 485
 Protokol  S - NIGOS
 Brzina prema MKM-01  57600 bps
 Brzina prema PC računaru  1200 ÷ 57600 bps

Tehničke karakteristike merno-komunikacionog modula MKM-01 date su u sledećoj tabeli.

 Ulazi
 Ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  2
 Opseg  -20 ÷ 110 °C; 10mV/°C
 Ulaz
za relativnu vlagu
 Broj ulaza  2
 Opseg  2.0 ÷ 30 % EMC (UGL)
 Ulaz
za vlagu drveta
 Broj ulaza  6
 Opseg  5 ÷ 160 %

©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs


titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown