English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama manjeg kapaciteta

 
 MC-500R
(Arhiva! Ne proizvodi se!)


  wood dryer
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
wood dryer
  • Za rad u klasičnim sušarama manjeg kapaciteta
  • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja
  • PI regulacija
  • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
  • 12  režima sušenja
  • 1 ulaz za merenje temperature i ravnotežne vlage
  • 4 mesta merenja vlage u drvetu
  • 5 relejnih izlaza za upravljanje opremom

Automat MC-500R je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama malog kapaciteta koje instalira "NIGOS-elektronik". Može se koristiti i u klasičnim sušarama kao jeftinija opcija automatu MC-100R.

Uređaj je baziran na automatu MC-411R (namenjenom za rad prvenstveno u kondenzacionim sušarama) koji je modifikovan kako bi zadovoljio potrebe sušenja u klasičnim sušarama. To se pre svega odnosi na uvođenje PI regulacije umesto ON/OFF regulacije prisutne kod automata MC-411R. Takođe, uređaj ima dodatne prekidače koji omogućuju ručno upravljanje delovima opreme. Dodatna prednost ovog uređaja je njegova niska cena te je stoga prvenstveno namenjen za ugradnju u jeftinije varijante sušara (NKS).

Uređaj ostvaruje optimalne uslove za proces sušenja drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha. Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature i relativne vlage vazduha (sa 1 mernog mesta) i vlage u drvetu (sa 4 mernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-500R vodi proces automatski, poluautomatski ili ručno.

U automatskom režimu rada uređaj radi prema ugrađenim režimima sušenja.  Automat, na osnovu zadatih podataka i izmerenih vrednosti upravlja opremom u sušari (ventilima, klapnama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza. U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

U ručnom režimu rada, koriste se prekidači i tasteri na desnoj strani uređaja. Oni omogućuju korisniku da izabere ručni mod rada za kontrolu ventila, klapni i vlaženja. U ovom modu rada, automat samo prikazuje izmerene vrednosti za odgovarajuću veličinu, ali ne utiče na rad opreme svojim relejnim izlazima. Korisnik tada mora sam da reguliše temperaturu i vlažnost vazduha pritiskom na tastere za kontrolu rada opreme u sušari .

Nakon prekida struje, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Tehničke karakteristike automata MC-500R date su u tabelama. 

 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj ulaza  6
 Broj izlaza  5
 Displeji  Dva 2-cifarska i jedan 3-cifarski x 7 segmenata LED;
 Jedan 1 - cifarski x 7 segmenata LED, zeleni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  250 x 115 x 135
 Otvor za ugradnju (ŠxV)(mm)  252 x 117
 Težina  1000g

 Ulazi

Ulaz
za temperaturu

 Broj ulaza  1
 Opseg  0 ÷ 100 °C; 0 ÷ 1000mV

Ulaz
za relativnu vlagu

 Broj ulaza  1
 Opseg  0 ÷ 100 %RH; 0 ÷ 1000mV (kapacitivna metoda)
 0 ÷ 100 °C; 0 ÷ 1000mV (psihrometrijska metoda)
 3.4 ÷ 54 % UGL; - 250 ÷ 3000 mV (UGL metoda)

Ulaz
za vlagu drveta

 Broj ulaza  4
 Opseg  5 ÷ 150 %

 
 Izlazi
 Relejni  Primena        - otvaranje ventila (2-pinski; 8A / 250 Vac)
       - zatvaranje ventila (2-pinski; 8A / 250 Vac)
     - otvaranje klapni (2-pinski;8A / 250 Vac)
     - zatvaranje klapni(2-pinski;8A / 250 Vac)
    - vlaženje (3-pinski; 8A / 250 Vac)

 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  EIA 485
 Protokol  S - NIGOS


 
 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +38118211212, +38118217468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown