NIgos logo Susare za drvo header


 

English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990


AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA

 Automat za vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama manjeg kapaciteta
 
 MC-502R MC-502R automat za susare za drvo


Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)


 
 • Za rad u klasičnim sušarama manjeg kapaciteta
 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja
 • ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti
 • 12  fiksnih režima sušenja
 • 1 ulaz za merenje temperature i ravnotežne vlage
 • 4 ulaza za merenje vlage u drvetu
 • 5 relejnih izlaza za upravljanje opremom
 • Svetlosna indikacija alarma
 • 1 komunikaciona linija
 • Komunikacioni standard RS-485
 • Moguće povezivanje na PC


Automat MC-502R je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim sušarama malog kapaciteta koje instalira "NIGOS". Može se koristiti i u klasičnim sušarama kao jeftinija opcija automatu MC-600.

Uređaj je nadogradnja automata MC-411R koji je modifikovan kako bi se unapredilo sušenje u klasičnim sušarama. To se pre svega odnosi na dodavanje relejnog izlaza za okretanje smera ventilatora. Dodati su i tasteri za startovanje i zaustavljanje procesa sušenja. Automat se sada smešta u plastičnu kutiju pogodnu za montiranje na zid čime se pojednostavljuje instalacija. Takođe, primenjen je najnoviji koncept prikupljanja podataka o temperaturi, ravnotežnoj vlazi i vlazi u drvetu sa odgovarajućih sondi. Kod automata MC-502R se u standardnoj konfiguraciji koristi merna kutija DS-04 priključena na merni modul MM-04 koji prosleđuje dobijene podatke do automata MC-502R. Za povezivanje kutija se koristi kabl LIYCY 10x0.34 koji isporučuje "NIGOS". Na ovaj način je smanjen broj kablova koji se instaliraju i omogućeno postavljanje automata na većem rastojanju od sušare nego do sada (oko 30m).

Dodatna prednost ovog uređaja je njegova niska cena te je stoga prvenstveno namenjen za ugradnju u jeftinije varijante sušara (NKS).

Na slikama desno je prikazano povezivanje automata sa kutijama MM-04 i DS-04, kao i uvećani prikaz kutije DS-04 sa postavljenim sondama.
MC-502R Automat za susare za drvo panel

DS-04 razvodna kutija


Uređaj ostvaruje optimalne uslove za sušenje drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha. Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature i ravnotežne vlage (sa 1 mernog mesta) i vlage u drvetu (sa 4 mmernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-502R vodi proces automatski, poluautomatski ili ručno.

U automatskom režimu rada uređaj radi prema ugrađenim režimima sušenja.  Automat, na osnovu zadatih podataka i izmerenih vrednosti upravlja opremom u sušari (ventilima, klapnama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza. U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

U ručnom režimu rada, koriste se prekidači i tasteri na desnoj strani uređaja. Prekidači omogućuju korisniku da izabere ručni mod rada za kontrolu ventila, klapni i vlaženja. Taster se koristi za promenu smera rada ventilatora. U ovom modu rada, automat samo prikazuje izmerene vrednosti za odgovarajuću veličinu, ali ne utiče na rad opreme svojim relejnim izlazima. Korisnik tada mora sam da reguliše temperaturu i vlažnost vazduha pritiskom na prekidače za kontrolu rada opreme u sušari .

Nakon prekida struje, ukoliko je bilo startovano, sušenje se automatski nastavlja po dolasku napajanja počev od izmerene vlage u drvetu.

Tehničke karakteristike automata MC-502R date su u tabelama.
 
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj ulaza  6
 Broj izlaza  5
 Komunikacione linije  1
 Displeji  Dva 2-cifarska i jedan 3-cifarski x 7 segmenata LED;
 Jedan 1 - cifarski x 7 segmenata LED, zeleni
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  215 x 180 x 115
 Težina  1200g (bez razvodnih kutija)

Ulazi

Ulaz
za temperaturu

 Broj ulaza  1
 Opseg  -20 ÷ 110 °C; -200 ÷ 1100mV

Ulaz
za relativnu vlagu

 Broj ulaza  1
 Opseg  2.0 ÷ 30 % EMC (UGL)

Ulaz
za vlagu drveta

 Broj ulaza  4
 Opseg  5 ÷ 160 %

 
 Izlazi

Relejni

 Broj ulaza  5
 Karakteristike  3-o pinski; 8A / 250Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  1 izlaz za regulaciju temperature (ventil grejanja);
    ON/OFF regulacija
 2 izlaza za rad i upravljanje smerom ventilatora;
 1 izlaz za regulaciju vlage (servo klapne za sušenje);
    ON/OFF regulacija
 1 izlaz za vlaženje

 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  RS 485
 Protokol  S - NIGOS
 Brzina prema računaru  1200 ÷ 9600 bps

Uputstvo za instalaciju i korišćenje
Šema povezivanja
Softver za praćenje NIGOS sušara


 


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown