Susare za drvo header
 

English version 

Russian version

Katalog merno-regulacione opreme
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


wood dryer


KLASIČNE (KONVENCIONALNE) SUŠARE ZA DRVO

 Šema sušare bez rekuperatora (stari tip)

Klasicna susara za drvo model VKS - presek

 

Šema sušare sa rekuperatorima (novi tip)

Klasicna susara sa rekuperatorima

 

 • Automatski rad i vođenje procesa sušenja
 • Sušenje svih vrsta građe
  i bilo koje početne vlažnosti
 • Mogućnost komunikacije sa računarom
 • Potrošnja električne energije:
  80 - 200 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja
 • Instalisana snaga iznosi 3 - 5 kW/m3
 • Pogonski medijum topla voda ili para
 • Temperatura sušenja max 80 °C
 • Ne zagađuju okolinu
Šema klasične sušare:
 1. Klapne sa servo pogonom
 2. Ventilatori za cirkulaciju
 3. Grejači
 4. Podplafon
 5. Sistem za vlaženje
 6. Podstanica
 7. Rekuperator (kod susare sa rekuperatorima)
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-504, MC-600, MC-904, MC-2000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100R,MC-100RM, MC-411R, MC-412,
MC-500R, MC-502R, MC-900R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)


Konvencionalan (klasičan) način sušenja je do sada najčešće primenjivan u praksi, jer su sušare u tehničkom smislu relativno jednostavne, čak i za velike kapacitete (preko 100 m3 građe). One ne zahtevaju specijalno održavanje, a problem velike potrošnje energije se ublažava upotrebom drvnog otpada ili piljevine kao pogonskog goriva za loženje kotla.

U novije vreme se sve više koriste rekuperatori u cilju smanjivanja potrošnje tolpotne energije. Sušenje se obavlja razmenom unutrašnjeg vlažnog vazduha sa spoljašnjim. Kod sušara sa rekuperatorima se vrši razmena toplote između vazduha koji izlazi i vazduha koji ulazi u sušaru. Na taj način se postiže ušteda toplotne energije i do 30%. Osim uštede toplotne energije upotrebom rekuperatora se skraćuje vreme sušenja i poboljšava kvalitet sušenje građe. Sama investicija je minimalna i isplaćuje se vrlo brzo.

Pogonski medijum kod konvencionalnih sušara može biti topla voda ili para za čiju proizvodnju je neophodan kotao. Treba naglasiti da se ovakve sušare preporučuju firmama većeg kapaciteta, gde se drvni otpad pojavljuje u znatnim količinama.

Osnovni oblik klasične sušare dat je na šemi. U sušari se instaliraju reverzibilni ventilatori i vazduh cirkuliše kroz složaj (sa promenom smera), a pritom prolazi preko grejača (toplotnog izmenjivača), gde se po potrebi dogreva. Pod uticajem toplote, vlaga iz drveta odlazi u okolni vazduh. Zavisno od stepena otvorenosti klapni, deo vlažnog vazduha izlazi kroz klapnu K2 (K1), a sa njim i vlaga iz drveta. Istovremeno ista količina svežeg vazduha ulazi kroz klapnu K1 (K2). On se meša sa unutrašnjim vazduhom, cirkuliše kroz složaj i ovaj proces kontinualno traje (sve dok traje sušenje).

Ravnomerna cirkulacija kroz sve složajeve se postiže pomoću podplafona izrađenog od aluminijuma. Svež vazduh koji ulazi u sušaru je hladniji (pogotovu zimi), pa grejači uvek moraju da rade određenom snagom da bi održavali potrebnu temperaturu unutar sušare. Temperatura sušenja se kreće do maksimalnih 80 °C.

Logično je zaključiti da je potrošnja energije znatna (80 - 200 kWh/m3 građe za ceo ciklus sušenja samo za ventilatore), pa se ona skoro redovno koristi iz kotla. Instalisana snaga kotla je oko 3 - 5 kW/m3 građe. Cirkulacija vazduha zavisi od režima sušenja, ali se najčešće kreće oko 2 m/s, s tim da za veoma oštre režime može da ide i do 5 m/s. Zbog ovoga je kod klasičnih sušara potrebna veća snaga ventilatora (oko 0,25 kW/m3 građe).

Oprema koja se isporučuje uz svaku od sušara se smešta u komoru sušare, koja može biti zidana ili montažna. Montažna komora je sa aluminijumskom konstrukcijom a kao izolacija se koristi 100mm debela mineralna vuna obložena aluminijumskim limom. Komandno razvodni ormar (KRO) se postavlja van sušare u pogodnoj prostoriji.

Garancija iznosi godinu dana za kompletnu klasičnu sušaru, i 5 godina za automat za vodjenje procesa sušenja.Intervencije se vrše na licu mesta u roku od jednog dana.

Tabela orijentacionih vremena sušenja
 Vrsta
drveta
 Sušenje u danima sa 70% na 10% i sa 40% na 10% vlage
za određenu debljinu drveta
25mm 38mm 50mm 70mm
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
sa 70%
na 10%
sa 40%
na 10%
  Hrast 20 13 35 22 52 32 75 52
 Jasen 15 10 25 15 38 24 60 42
 Bukva 10 7 16 11 25 16 41 28
 Breza, topola 6* 4* 11 8 14 10 21 14
 Bor, jela, smrča 6* 4* 9 7 12 9 18 13

Napomena: vremena označena sa * mogu se ispoštovati jedino u kombinovanim sušarama.

Komora susare drawing

Tehničke karakteristike sušara
 Model
sušare
Kapacitet
(m3)
Toplotna
snaga kotla
(kW)
Ventilatori
za
cirkulaciju
Električna
snaga
cca(kW)
Optimalne
dimenzije
komore
(axbxh)(m)
 VKS-30 20 - 40 160 3 x Ø800 9 4.6 x 6.5 x 5.2
 VKS-40 30 - 50 160 3 x Ø800 9 4.6 x 8.2 x 5.2
 VKS-50 40 - 60 240 4 x Ø800 12 6.8 x 7.0 x 5.2
 VKS-60 50 - 70 240 4 x Ø800 12 6.8 x 8.2 x 5.2
 VKS-60A 50 -70 320 6 x Ø800 18 8.6 x 7.0 x 5.2
 VKS-80 70 - 100 320 6 x Ø800 18 8.6 x 8.2 x 5.2
 VKS-100 80 - 120 400 8 x Ø800 24 10.6 x 8.2 x 5.2

 ©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. (018) 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown