NIGOS-elektronik logo Susare za drvo header
O firmiNovoProizvodni programDownloadReferenc listaKontaktNaslovna (home)
Mapa sveta
O firmi

novo

Proizvodni program

Download

Referenc lista

Kontakt

Naslovna (home)


 

English version  UK flag

Russian version Russian flag

Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)
Katalog merno-regulacione opreme (.PDF 2.8MB)


Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)
Katalog sušara za drvo (.PDF 4MB)


Since 1990

 


AUTOMATI ZA VOĐENJE PROCESA SUŠENJA


 Automat za vođenje procesa sušenja u klasičnim (konvencionalnim) i kondenzacionim sušarama

  MC-3000
Automat za vodjenje procesa susenja u klasicnim susarama MC-3000 
Sušare za drvo:
Klasične sušare
Kondenzacione sušare
Mini sušare (NKS)
Toplotne pumpe
Prateća oprema
Komandno razvodni ormar (KRO)

Parionice za drvo:

Automat za parionice PD-01

Vlagomeri:

Ručni vlagomer RVD-904
Dodirni vlagomer DVD-241
Dodirni vlagomer MCD-50
 
Sterilizacija paleta po ISPM-15 FAO:
Indikator temperature MKS-05
Automati za sušare za drvo:
MC-411R, MC-412, MC-504, MC-600,
MC-904, MC-2000, MC-3000
Automatizacija postojećih sušara
Uporedna tabela automata (.pdf 87KB)

Arhiva (uređaji koji se više ne proizvode):
(MC-100RM, MC-500R, MC-502R, MC-900R,
MC-100R, MC-1000)

Katalozi i uputstva:
Katalog sušara (.pdf 3.7MB)
NIGOS sušare (.pdf 956KB)
Korisnicka uputstva
Katalog merno-regulacione opreme (.pdf 2.8MB)
 • Za rad u klasičnim, kondenzacionim i kombinovanim sušarama za drvo
 • Aluminijumsko kućište
 • Idealan za rad u sistemima sa više sušara za drvo
 • Automatsko, poluautomatsko ili ručno vođenje procesa sušenja
 • PI i ON/OFF regulacija
 • Programi za sve vrste građe, bilo koje početne vlažnosti i debljine od 20 do 80 mm
 • 12 fiksnih i 8 promenljivih (korisničkih) režima sušenja
  (kombinovanjem sa 4 tipa drveta i 3 standardne debljine dobija se preko 200 različitih režima po uzoru na italijanske automate)
 • Merenje temperature i ravnotežne vlage na 2 mesta i vlage u drvetu na 8 mesta
 • 1 kontrolni ulaz za merenje temperature
 • 4 digitalna ulaza za kontrolu rada ventilatora i kompresora
 • 9 relejnih izlaza za upravljanje opremom
 • Prijem podataka iz merne kutije MKM-08 preko komunikacione linije (do 300m)
 • Programsko vođenje brzine ventilatora
 • 2 nivoa zaštite parametara od neovlašćenog menjanja
 • Statistika o radu opreme tokom sušenja
 • Arhiviranje podataka na svakih 2, 3, 4 ili 6 sati
 • 2 nivoa prijave neregularnih situacija (upozorenje i alarm)
 • Zvučna i svetlosna indikacija alarma
 • Komunikacioni standard RS-485 (EIA-485)
 • Moguće povezivanje na PC


Automat MC-3000 je uređaj za automatsko vođenje procesa sušenja u klasičnim i kondenzacionim sušarama za drvo koje instalira "NIGOS-elektronik". Isporučuje se u aluminijumskom kućištu unapred montiran na komandno razvodni ormar uz ostalu opremu za sušaru. Izvršni  elementi u sušari se povezuju na odgovarajuce kleme u ormaru. Postoji i mogućnost isporuke samo automata, kutija za povezivanje i potrebnih kablova i sondi koje korisnik sam montira.

Uređaj ostvaruje optimalne uslove za sušenje drveta u sušari preko regulacije temperature i vlažnosti vazduha. Na osnovu podataka dobijenih merenjem temperature i ravnotežne vlage (sa 2 merna mesta) i vlage u drvetu (sa 8 mernih mesta) i postavljenih uslova od strane korisnika, MC-3000 vodi proces automatski, poluautomatski ili ručno.

U automatskom režimu rada uređaj radi prema ugrađenim režimima sušenja. Postoji 12 fiksnih režima koje fabrički ugrađuje "NIGOS-elektronik" i koji se ne mogu menjati. Korisnik ima mogućnost pravljenja sopstvenih režima. Ovi režimi se pamte u memoriji automata, uvek su dostupni, a mogu se kasnije menjati. Postoji unapred rezervisano mesto za 8 korisničkih režima. Osim samih režima, korisnik može podesiti i 1 od 4 tipova drveta, kao i debljinu građe od 20 do 80mm u koracima od po 1mm. Automati drugih proizvođača imaju predefinisane režime za svaki od ovih slučajeva. Ukoliko bismo vršili uporođenje po tom principu sa svega 3 debljine (umesto 60), možemo tvrditi da ovaj automat ima preko 200 režima (mada to u praksi iznosi i više).  Automat, na osnovu zadatih podataka i izmerenih vrednosti upravlja opremom u sušari (ventilima, klapnama, prskalicama itd.) automatski, preko svojih relejnih izlaza.

U poluautomatskom režimu rada korisnik postavlja željene vrednosti za temperaturu i ravnotežnu vlagu na osnovu sopstvenog iskustva i izmerene vlage u drvetu, a automat samo održava korisnički zadate vrednosti.

Bez obzira da li automat radi u automatskom ili poluautomatskom načinu rada, u svakom trenutku se može izabrati ručno upravljanje funkcijom grejanja, sušenja, radom ventilatora i vlaženja, i to svake posebno pritiskanjem tastera za odgovarajući izlaz koji se nalazi na desnoj polovini automata označenoj sa "RELAY OUTPUTS" na automatu MC-3000.

Automat MC-3000 se isporučuje u kompletu sa sledećom opremom (standardna konfiguracija):
 • Automat MC-3000: 1 kom.
 • Relejna jedinica RB-3000: 1 kom.
 • Merna-jedinica MKM-RF ili MKM-08: 1 kom.
 • Merne kutije DS-04 sa ugrađenim sondama za merenje temperature: 2 kom.
 • Držač UGL (EMC) papira koji se montira na kutiju DS-04: 2 kom.
 • UGL (EMC) papir u količini dovoljnoj za oko 2 godine sušenja: 1 kompl.
 • Set sondi (INOX) za merenje vlage u drvetu različite debljine: 1 set
 • Merni kablovi za povezivanje mernih kutija: 20m
 • Komunikacioni kabl za povezivanje kutije MKM-08 i automata MC-3000: 50m
 • Teflonski kablovi za merenje vlage u drvetu: 8m x 8 kom. 

Na slici niže je prikazan izgled kompleta i način povezivanja razvodnih kutija i sondi.
Automat za vodjenje procesa susenja u klasicnim susarama za drvo MC-3000 panel

Po specijalnom zahtevu kupca ili ako je to neophodno kako bi se ostvarilo kvalitetno sušenje kod konkretne sušare, isporučuje se dodatna oprema. U dodatnu opremu spadaju kablovi za drvo razlicitih duzina, RS232<->RS485 adapter za povezivanje automata na PC racunar sa potrebnim kablovima, instalacioni CD sa softverom za pracenje procesa susenja, oprema za sterilizaciju i verifikaciju procesa sterilizacije na PC racunaru, itd... 

Garancija na automat je 5 godina.

Tehničke karakteristike automata MC-3000 date su u tabelama.
 Opšte karakteristike
 Napajanje  220 Vac; 50Hz; 4VA max
 Broj digitalnih ulaza  4
 Broj analognih ulaza  1 (Pt-100; T: -250 ÷ 200 °C)
 Broj izlaza  9
 Komunikacione linije  3
 Displeji  LCD sa 16 reda x 40 karaktera
 Radni uslovi  T: 0 ÷ 50 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Skladištenje  T: - 40 ÷ 85 °C; RH: 5 ÷ 90%
 Dimenzije (ŠxVxD)(mm)  (470 x 200 x 110) mm
 Težina  500g (samo HMI) , 300g (relejna jedinica)

 Izlazi
 Relejni  Broj izlaza  9
 Karakteristike  3 - pinski; 8A / 250Vac, trajno 3A max
 Primena i broj izlaza  2 izlaza za regulaciju temperature (ventil grejanja)
 2 izlaza za rad i upravljanje smerom ventilatora
 2 izlaza za regulaciju vlage (servo klapne za sušenje)
 1 izlaz za kompresor
 1 izlaz za vlaženje
 1 izlaz za alarm
 Optokaplerski  Broj izlaza  3
 Primena i broj izlaza  2 izolovana digitalna izlaza za pobudu frekventnog regulatora
 1 analogni izlaz za kontrolu frekventnog regulatora
 
 Komunikacija
 Digitalna  Komunikacioni standard  RS 485
 Protokol  S - NIGOS
 Brzina prema MKM-08  4800 ÷ 115200 bps
 Brzina prema MKS-05  4800 ÷ 115200 bps
 Brzina prema RK-08A  4800 ÷ 115200 bps
 Brzina prema PC računaru  4800 ÷ 115200 bps


Tehničke karakteristike merno-komunikacionog modula MKM-08 date su u sledećoj tabeli.

 Ulazi
 Ulaz
za temperaturu
 Broj ulaza  2
 Opseg  -20 ÷ 110 °C; 10mV/°C
 Ulaz
za relativnu vlagu
 Broj ulaza  2
 Opseg  2.0 ÷ 30 % EMC (UGL)
 Ulaz
za vlagu drveta
 Broj ulaza  8
 Opseg  5 ÷ 160 %

Uputstvo za instalaciju i korišćenje v1.1
Automat za voće i bilje v1.0
Upute za instalaciju i korištenje v1.1
Šema povezivanja sa MKM-08
Šema povezivanja sa MKM-RF
Softver za upravljanje sušarama
Gore - Up


©2009 NIGOS-elektronik

18000 Niš • Srbija • ulica Borislava Nikolića - Serjože 12
Tel/faks. +381 18 211-212, 217-468 • E-mail:
office@nigos.rs
titular-brown
titular-brown
titular-brown
titular-brown